Hitvallás

 • Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, tévedhetetlen, erővel és teljes tekintéllyel bír.
 • Az egy örök Istenben hiszünk, aki három különálló személyből áll: Atya, Fiú és Szent Szellem.
 • Hisszük, hogy Jézus Krisztus Isten Fia; szűztől született; bűntelen életet élt, amíg itt járt a Földön az emberek között; mind beszédben, mind cselekedetekben Isten hatalmát és erejét mutatta be; meghalt a kereszten; harmadnapon feltámadt; és miután elvégzett mindent, ami az ember üdvösségéhez szükséges, most az Atya Isten jobbján ül.
 • Hisszük, hogy ha az ember megbánja a bűneit, hittel elfogadja Krisztus elvégzett megváltói munkáját, a szájával Úrnak vallja Őt, a szívében pedig hisz, akkor újjászületik a Szent Szellem által.
 • Hisszük, hogy a Szent Szellem folytatja Pünkösdkor elkezdett munkáját, felruházva a hívőket erővel, hogy istenfélő életet éljenek és cselekedjék mindazt, amit Jézus tett.
 • Hiszünk Jézus közelgő visszatérésében, és abban, hogy mindazok, akik hisznek Őbenne, romolhatatlan testben feltámadnak a mennyei életre, akik pedig nem hisznek, azoknak örök kárhozatban lesz részük a sátánnal és seregeivel együtt.
 • Hisszük, hogy az igaz Gyülekezetbe felekezeti hovatartozástól függetlenül beletartozik minden Krisztusban hívő újjászületett keresztény.
 • Hisszük, hogy minden újjászületett hívő azt a megbízatást kapta, hogy hirdesse az Evangéliumot az egész világnak.

Hitelvek

A Szentírás:

Hisszük, hogy a Szentírás egésze (mind az Ó-, mind az Újszövetség) Istentől ihletett, és ez a végső tekintély minden kérdésben. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. (2Tim 3,16-17)

Isten:

Az egy igaz Istenben hiszünk. Lényegét, természetét, jellemvonásait tekintve egy, de három személye van: Atya, Fiú és Szent Szellem. (1Jn 5,7)

Jézus Krisztus:

Hiszünk az Úr Jézus Krisztus istenségében és szűztől való születésében. Hiszünk abban, hogy a Golgotán kiontatott a vére a bűneink bocsánatáért, feltámadt testben és felment az Atya jobbjára. Nem abban hiszünk, hogy Ő egy út az Atyához, hanem abban, hogy Ő az egyetlen út, aki által megigazulást, újjászületést, megszentelődést és megdicsőülést nyerhetünk. Ő a mi váltságunk. (1Kor 1,30-31)

A Szent Szellem:

Hiszünk a Szent Szellemben való bemerítkezésben, amely a nyelveken szólással fejeződik ki. (ApCsel 1,8; 2,4; 9,17; 10,44-46; 11,15-16 és 19,6) Hisszük, hogy ez az újjászületéstől különböző, de azt követő megtapasztalás, amely hit által nyerhető el. (Gal 3,2)

Üdvösség:

Hisszük, hogy mindazok, akik bűneiket megbánva hittel elfogadják az Úr Jézust Megváltójuknak és Uruknak, újjászületnek. (ApCsel 20,20-21; Róm 10,9-13)

Gyógyulás:

Hisszük, hogy Krisztus megváltó munkája a kereszten biztosította a gyógyulást az emberi test számára. (Mt 8,16-17; Ézs 53,4; 1Pt 2,24)

A feltámadás:

Hiszünk az igazak és a gonoszok feltámadásában; az előbbiek esetében az örök életre, az utóbbiakéban az örök kárhozatra. (Mt 25,46)

Jézus második eljövetele:

Hiszünk az Úr Jézus Krisztus valóságos, testben történő második eljövetelében. (1Thessz 1,10; 4,16-17)

A Gyülekezet:

Hisszük, hogy az egyetemes Gyülekezet mindazon igaz hívőkből áll, akik Krisztusban üdvösséget nyertek. (Ef 1,22-23) Hiszünk a helyi gyülekezetben történő közösséggyakorlásban, és támogatjuk ezt. (Zsid 10,25)

A Szellem ajándékai:

Hisszük, hogy a Szent Szellem ajándékai és megnyilvánulásai mások általános javára és építésére szolgálnak. (1Kor 12,7)

Az AWMI küldetéséről:

 1. Emberek százezrei halnak meg naponta anélkül, hogy személyes kapcsolatra jutnának Jézus Krisztussal.
 2. Emberek millióinak van kapcsolata Jézussal, akiknek életbevágóan nagy szükségük van arra, hogy tanítványokat képezzenek belőlük. Ez a fajta hiányosságuk óriási mértékben befolyásolja azoknak a millióknak az életét, akik nem ismerik Krisztust.
 3. Jézussal személyes kapcsolatunk van, ezért a bölcsességnek, tudománynak és megértésnek nemcsak egy része miénk, hanem teljes birtokában vagyunk, és ez elégséges ahhoz, hogy valaki Isten szerinti életet éljen, és beteljesítse Isten elhívását az életében.
 4. Ezért mi, mint egy nagy csapat, nap mint nap minden energiánkat, ajándékunkat, képességünket, tehetségünket, erősségünket, anyagi és kapcsolati erőforrásainkat, kapcsolatainkat, bölcsességünket és tudásunkat befektetve dolgozunk együtt ennek érdekében mindazzal, amivel Isten megáldott minket.